Projektové služby

Společnost INTECON spol. s r. o. zajišťuje projektovou činnost v plném rozsahu podle Zákona 183/2006 Sb. a Vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve všech profesích.

Znamená to zajištění všech stupňů projektové dokumentace akce:

    Technická pomoc, studie
    - studie proveditelnosti
    - EIA - dokumentace
    - konzultace, posudky

    Dokumentace pro územní řízení v rozsahu potřebném pro návrh na vydání
    územního rozhodnutí, Studie technického řešení technologické části stavby

    Projektová dokumentace v rozsahu potřebném pro žádost o stavební
    povolení

    - Basic design technologického zařízení
    - Dokumentace pro výběr dodavatelů

    Dokumentace pro provádění stavby
    - stavební část
    - technologická část

    Dokumentace skutečného provedení stavby